Комуникация преди сключване на Договора за покупка с Купувача, който е Потребител

III. 1.  В съответствие с част четвърта, дял I, акт. № 89/2012 Coll., Гражданския кодекс, в неговия действащ текст (наричан по-долу „CC“), следващата информация ще бъде съобщена на продавача преди сключването на договора:III.2.  Адресът за доставка на дефектни стоки и изпращане на стоки, закупени от уеб интерфейса на продавача, е адресът U tabulky, hala X, 193 00, Praha 20, Чехия ( адресът в България който е междустанция е написан във формуляра). Правните последици, приложими към дефектите на стоките, остават в сила, дори когато са доставени на адреса за фактуриране. Адресът за фактуриране на Продавача е идентичен с адреса на седалището на компанията, посочен в заглавката на настоящите Общи условия. Формулярът за жалби е достъпен за изтегляне ТУКIII.3. По този начин продавачът продава стоките на купувача с качеството, предвидено в Закон № 2161 от НК, като по този начин:

 1. стоките имат свойствата, които Купувачът е договорил с Продавача и, при липса на уговорка, такива свойства, които Продавачът или производителят са описали или които Купувачът очаква по отношение на естеството на стоките и тяхното популяризиране;

 2. стоките са подходящи за целта, която продавачът посочва или за която обикновено се използва артикулът от този вид;

 3. стоките са в подходящото количество;

 4. отговаря на изискванията на законодателството.

 

III.4. В случай, че стоките не отговарят на тези изисквания при покупка, Купувачът има право да получи нови стоки без дефекти, ако това не е неразумно поради естеството на артикула. Ако дефектът се отнася само за части от артикула, Купувачът може да изисква само резервни части; ако това е невъзможно, той / тя може да се откаже от договора. Ако поради естеството на дефекта той е несъразмерен, особено ако дефектът може да бъде изменен без ненужно забавяне, Купувачът има право да коригира дефекта безплатно.III.5. Ако Купувачът не се откаже от Договора или ако не упражни правото на доставка на нови стоки без дефекти, подмяна на части или ремонт, той / тя може да поиска разумна отстъпка от покупната цена.III.6. Купувачът има право на разумна отстъпка, дори ако продавачът не може да достави нови стоки без дефекти, да замени техните части или да поправи стоките и ако продавачът не успее да измени стоките в разумен срок или ако ремонтът би причинил сериозни трудности за потребителя.III.7. Ако дефект възникне в рамките на 6 (шест) месеца от поглъщането, се счита, че артикулът е дефектен още при поглъщането от Потребителя.III.8. Освен ако изрично не е посочено друго за стоките, Купувачът има право да претендира за правата на дефектно изпълнение 24 месеца от датата на получаване на стоките от Потребителя.III.9. Продавачът не носи отговорност за дефекти, ако:

 1. артикулът е дефектен по време на поглъщането и за такъв дефект е договорена отстъпка от покупната цена;

 2. стоките се използват и дефектът съответства на степента на използване или износване на стоките, когато стоките са били поети от Купувача;

 3. дефектът е причинен от износване в резултат на нормална употреба или от естеството на изделието (напр. до края на неговия полезен живот);

 4. дефектът е причинен от Купувача и е възникнал от неправилна употреба, съхранение, неправилна поддръжка от намесата на Купувача или механични повреди;

 5. дефектът възниква в резултат на външно събитие извън влиянието на Продавача.

 

III. 10. Продавачът не носи отговорност за дефекти в стоки, изложени на условия - повишена температура, прах, влажност, химически и механични ефекти - не са подходящи за нормална употреба. Гаранцията също не важи за дефекти, причинени от нормалното износване на стоките (или техните части) в резултат на употреба. По-кратък живот не може да се счита за дефект в този случай или да се оплаква.


III.11. Продавачът също така съобщава на потребителите следната информация преди сключването на Договора за покупка от разстояние:

 1. Цената на дистанционната комуникация не се различава от основната тарифа, начислена на потребителя от неговия / нейния оператор / доставчик на услуги;

 1. потребителят не е принуден да комуникира с продавача по линиите, начислени в полза на продавача. Продавачът изисква пълното плащане на покупната цена преди поемането на стоките. Плащанията се извършват или чрез банков превод, с наложен платеж, онлайн плащане чрез разплащателна карта през Интернет или чрез други средства, посочени в документа „Плащане и доставка“. В случай на лично вземане в помещенията на компанията, потребителят плаща транзита до помещенията и обратно. При доставка чрез доставчик на пощенски услуги, таксите за доставка се уреждат според тарифите в документа „Плащане и доставка“.

 2. За стоки, модифицирани по желание на клиента, се изисква депозит в размер на 30% от крайната цена на стоките; договорът за стоки, модифицирани по искане на потребителя, не може да бъде оттеглен без да се посочи причина в рамките на срока по член VI.3. или VI.4.

 3. Продавачът не сключва договори, предмет на които са многократно изпълнение, нито договори за неопределен период. В случай че посредничи за такъв договор, доставчикът на повторно изпълнение съобщава най-краткия период, за който договорът ще бъде обвързващ за страните, включително информация за цената или метода за неговото определяне за един фактурен период, който винаги е един месец, ако тази цена е непроменена. относно данъците, таксите и разходите за доставка на стоки или услуги. 

 4. Всички цени на стоки и услуги са посочени в уеб интерфейса на магазина, включително данък върху добавената стойност (ДДС), цените за транспорт са посочени в документа „Транспорт и плащане“;

 5. Потребителят има право да се откаже от сключения договор (освен ако не е посочено друго по-долу) в срок от четиринадесет дни, който тече в случай на:

 1. договор за покупка, считано от датата на получаване на стоките;

 2. договор, чийто предмет е няколко вида стоки или доставка на няколко части, считано от датата на поемане на последната доставка на стоки; 

 3. договор, предмет на който е редовната многократна доставка на стоки, считано от датата на получаване на първата доставка на стоки, като това оттегляне трябва да бъде изпратено на адреса за доставка на продавача или на електронния адрес: [email protected].

 

      g.Потребителят не може да се откаже от договора за: 

 1. предоставянето на услуги, ако те са били изпълнени с предварително изрично съгласие на потребителя преди изтичане на срока за отказ и продавачът е информирал потребителя преди сключването на договора, че няма право на отказ в такъв случай;

 2. доставката на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар независимо от волята на продавача и които могат да възникнат по време на периода на отказ; 

 3. доставката на нетрайни стоки, както и стоки, които са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставката;

 4. доставката на стоки, които са модифицирани според желанието на потребителя или за негово лице, на стоки, произведени по желание на клиента, различни от стандартното облекло;

 5. стоки в затворена опаковка, които потребителят е извадил от опаковката и които не могат да бъдат върнати по хигиенни причини;

 6. доставка на аудио или видео запис или компютърна програма, ако е нарушила оригиналната им опаковка

 7. доставка на вестници, периодични издания или списания

 8. транспорт, ако предприемачът предоставя тези услуги в определения срок

 

      h. В случай на отказ потребителят поема разходите за връщане на стоките, а в случай на договор от разстояние, разходите за връщане на стоките, ако стоките по своя характер не могат да бъдат върнати с обикновена поща. Ако потребителят се откаже от договора, той изпраща или предава на продавача без ненужно забавяне, не по-късно от 14 дни от оттеглянето от договора, получените от него стоки.

     i.  При отказ от договора в законоустановения срок от 14 дни (член VI.3. От Общите условия) върнатите стоки трябва да бъдат неносени, неповредени и, ако е възможно, опаковани в оригиналната опаковка, включително всички доставени аксесоари, с пълна документация.
Потребителят има право да тества стоките по такъв начин, че

че 

Ако потребителят не спазва установените хигиенни условия, това ще бъдат стоки, които по силата на Директива 97/7 / ЕО за защита на потребителите не могат да бъдат върнати от природата в случай на договори от разстояние.

В този случай претенциите на продавача са както следва:

компенсация от 10 - 50%

компенсация от 10 - 50%

според вида на замърсяването - компенсация съгласно ценовата листа за почистване, намалена до 35%

фиксирана компенсация от 4 лв

пълна  цена на аксесоарите

 

Други върнати стоки, които не са посочени по-горе, винаги се оценяват индивидуално и действително направените разходи за възстановяване на стоките в първоначалното им състояние ще бъдат уведомени в писмен вид на потребителя.

Продавачът има право да намали сумата на върнатата покупна цена за стоката на потребителя чрез горните претенции.

В случай на неспазване на условията за състоянието на върнатите стоки, продавачът има право на възстановяване на действително направените разходи във връзка с възстановяването на стоките в случай на отказ от договора в рамките на 14 дни.

С договорната възможност за отказ от договора (член VI.4. От Общите условия), върнатите стоки трябва да бъдат неносени, неповредени и опаковани в оригиналната опаковка, включително всички доставени аксесоари, с пълна документация.

j. С възможност за договорно оттегляне от договора (член VI.4. От Общите условия), върнатите стоки трябва да бъдат неносени, неповредени и опаковани в оригиналната опаковка, включително всички доставени аксесоари, с пълна документация.

В случай на неспазване на условията на състоянието на върнатите стоки в случай на това договорно отказване от договора, продавачът има право да откаже да се откаже от договора за покупка и да изпрати върнатите стоки обратно на потребителя .k. Договорът се сключва на български език, след приключване на бизнес случая, продавачът архивира данните за него. Сключеният договор се архивира от Продавача за период от най-малко пет години от датата на сключването му, но не по-дълъг от периода съгласно съответните законови разпоредби, с цел успешното му изпълнение и не е достъпен за трети неучастващи страни.В случай на неуреждане на жалбата, потребителят има право да подаде жалба до надзорния или държавния надзорен орган, който е Чешката търговска инспекция (CTI). Подробности можете да намерите например на уебсайта https://www.coi.cz/informace-o-adr. С извънсъдебно уреждане на спорове се занимават и медиатори, независими медиатори за комуникация между страните в конфликта. Техният списък е достъпен на www.justice.cz, където можете да поставите фокус върху потребителските спорове в търсачката. Условията се определят от медиаторите индивидуално