Общи условия

търговско дружество: Queens Store s.r.o

седалище: ул. Thámova 166/18, Карлин 186 00  Прага 8, Чехия

идентификационен номер: 06551203

за продажба на стоки чрез онлайн магазина www.iqueens.bg

 

Данни за контакт с продавача: 

Инаут Трейд ООД | Allpacka | Frogman (ID 26534C) Queens, бул. Липник 106, ZI Ouest – BP 110, 7000 Русе, България

имейл адрес [email protected]

телефон +44 2038071459.

 


Настоящите Общи условия (наричани по-долу "Общи условия") на дружеството Queens Store s.r.o, със седалище Thámova 166/18, идентификационен номер: 06551203  вписано в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, секция 192700, Insert C (наричано по-долу "Продавач"), уреждат в съответствие с разпоредбите на член 1751 (1) от Закон № 89/2012 Сб, Граждански кодекс (наричан по-долу "Граждански кодекс"), взаимните права и задължения на страните, възникнали във връзка или въз основа на договор за покупко-продажба (наричан по-долу "Договор за покупко-продажба"), сключен между Продавача и друго физическо лице (наричано по-долу "Купувач") чрез онлайн магазина на Продавача. Онлайн магазинът се управлява от Продавача на уебсайта, разположен на адрес www.iqueens.bg (наричан по-долу "Уебсайт"), чрез интерфейса на Уебсайта (наричан по-долу "Уеб интерфейс на магазина").

 


Съдържание

Уведомление до купувача преди сключването на договора за покупко-продажба

 1. Увод

 2. Потребителски акаунт

 3. Сключване на договор за покупкo-продажба

 4. Цена на стоката и условия за плащане

 5. Отказ от договор за покупко-продажба

 6. Транспорт и доставка на стоките

 7. Право на рекламация

 8. Други права и задължения на договарящите се страни

 9. Гаранция за цял живот на Queens Essentials

 10. Заключителни разпоредби


Уведомление до купувача преди сключването
на договора за покупко-продажба

а)   Разходите за комуникация от разстояние не се различават от основната тарифа, начислена на купувача от неговия оператор/доставчик на услуги; купувачът не е длъжен да комуникира с продавача по линиите, които са в полза на продавача.

б)   Продавачът изисква пълно плащане на покупната цена, преди да приеме стоката. Плащанията се извършват чрез банков превод, наложен платеж, плащане с кредитна карта през интернет или други методи, посочени в секцията ПЛАЩАНЕ, която се намира на сайта ТУК. При лично вземане от предприятието, купувачът заплаща пътуването до предприятието и обратно. При доставка чрез доставчик с пощенски услуги, цените за доставка се регулират от тарифата, посочена в раздел ДОСТАВКА, който се намира на сайта ТУК.

в)  За стоки, променени по искане на Купувача, се изисква депозит в размер на 30% от крайната цена на стоката, а договорът за стоки, променени по искане на Купувача, не може да бъде оттеглен без посочване на причина в рамките на срока, посочен в член 5.2.

г) Продавачът не сключва договори, които подлежат на периодично изпълнение, или договори за неопределен период от време. Когато посредничи за сключване на такъв договор, доставчикът на повтарящи се услуги съобщава най-краткия срок, за който страните ще бъдат обвързани с договора, включително цената или начина на определянето ѝ за един период на фактуриране, който винаги е един месец, при условие че тази цена е фиксирана, както и подробности за данъците, таксите и разходите за доставка на стоките или услугите.

д) Всички цени на стоките и услугите са посочени в уеб интерфейса на магазина, включително данък добавена стойност (ДДС), а цените за доставка са посочени в раздела ДОСТАВКА, който се намира на уебсайта ТУК.

е) Купувачът има право да се откаже от сключения договор (освен ако по-долу не е посочено друго) в срок от тридесет дни, който започва да тече, ако:

при което отказът от договора трябва да бъде изпратен на адреса за доставка на Продавача или на електронния адрес: [email protected]. За отказ от договора за покупко-продажба купувачът може да използва примерния формуляр, който може да бъде изтеглен от ТУК

ж) Купувачът не може да се откаже от договора въз основа на: 

 1. предоставянето на услуги, ако те са били извършени с предварителното изрично съгласие на купувача преди изтичането на срока за отказ и продавачът е информирал купувача преди сключването на договора, че в такъв случай той няма право да се откаже от договора;

 2. доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от промените на финансовия пазар, независещи от волята на продавача, и които могат да възникнат по време на срока за отказ;

 3. доставката на бързоразвалящи се стоки и стоки, които са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставката;

 4. доставка на стоки, които са били персонализирани според желанията на купувача или за близък човек на купувача, за стоки, произведени по заявка, които се различават от стандартното облекло;

 5. доставка на стоки в затворена опаковка, които купувачът е извадил от опаковката и не могат да бъдат върнати поради хигиенни причини;

 6. доставката на аудио или визуален запис или компютърна програма, ако те са с нарушена оригинална опаковка;

 7. доставка на вестници, периодични издания или списания;

 8. транспорт, ако предприемачът предоставя тези услуги в рамките на определения срок.

з) В случай на отказ от договора купувачът поема разходите за връщане на стоките, а в случай на договор, сключен чрез средства за комуникация от разстояние - разходите за връщане на стоките, ако стоките не могат да бъдат върнати по обичайния пощенски път поради тяхното естество. Ако купувачът се откаже от договора, той трябва да изпрати или предаде стоките, които е получил, на продавача без неоправдано забавяне и най-късно в рамките на 14 дни след отказа. Купувачът е длъжен да върне стоките в пълен комплект, т.е. включително всички доставени аксесоари, с пълна документация, неповредени, чисти, включително оригиналната опаковка, в състоянието и стойността, в които са получени стоките. В случай че стоките не са върнати в оригиналната им опаковка и/или оригиналната опаковка е върната повредена, Продавачът има право на обезщетение за невърнатата и/или повредена оригинална опаковка. Това възстановяване ще бъде приспаднато от Продавача от сумата, която трябва да бъде възстановена на Купувача поради отказа му от Договора за покупко-продажба. Купувачът носи отговорност пред Продавача за всяко намаляване на стойността на въпросните стоки в резултат на използване на стоките по начин, различен от този, който се изисква от тяхното естество и характеристики.

и) Купувачът има право да изпробва стоките, така, че да може, 

 1. да тества стоките (по-специално обувките) върху чиста и суха повърхност, така че стоките да не бъдат замърсени по никакъв начин, и в същото време

 2. да се спазват основните хигиенни условия при такива тестове - например да се използват чорапи (в случай на обувки) или бельо (в случай на дрехи). 

й) Договорът се сключва основно на български език, като след приключване на бизнес случая продавачът архивира данните. Сключеният договор се архивира от Продавача за срок от най-малко пет години от датата на сключването му, но не по-дълъг от срока съгласно съответните правни разпоредби, с цел успешното му изпълнение и не е достъпен за трети страни, които не участват в него. 

к) В случай че жалбата не бъде удовлетворена, купувачът има право да подаде жалба до надзорния или държавния контролен орган, който е Чешката търговска инспекция (CTIA). За подробности купувачите могат да посетят например уебсайта https://www.coi.cz/informace-o-adr. Купувачите също така имат право да разрешат спора онлайн чрез специалната платформа за ОРС, достъпна на уебсайта https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. В извънсъдебното решаване на спорове участват и медиатори, които са независими посредници в комуникацията между страните в конфликта. Списък на тези медиатори е достъпен на адрес www.justice.cz, където можете да търсите потребителски спорове. Медиаторите определят условията си индивидуално.

л) С направата на поръчка купувачът потвърждава, че е прочел настоящите Общи условия и следните документи и информация, изброени в отделните раздели, разположени на уебсайта, преди да сключи договора за покупко-продажба: 

 


1. Увод

1.1.    Общите условия не се отнасят до случаите, когато лицето, което има намерение да закупи стока от продавача е юридическо лице или лице, което действа при поръчването на стоката в рамките на своята предприемаческа дейност или в рамките на самостоятелно упражнявана професия.

1.2.    Условия различни от общите е възможно да бъдат договорени в договора за покупко-продажба. Специално договорените условия имат предимство пред всеобщите условия.

1.3.    Записаното в Общите условия е неделима част от договора  за покупко-продажба. Договорът за покупко-продажба и Общите условия са съставени на български език. Общите условия са задължителни за купувача и продавача от момента на сключване на договора за покупко-продажба.

1.4.  Условията и техните компоненти могат да бъдат едностранно променяни или допълвани от продавача в съответствие със закона. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, поети от купувача преди датата на влизане в сила на новата редакция на Общите условия или части от тях.

1.5.  Продавачът има право да се отклони от общите условия в рамките на своята оферта, изброени на уебсайта.

2. Потребителски акаунт

2.1.   Въз основа на регистрацията си на уеб страницата купувачът има достъп до неговия потребителски интерфейс. От своя потребителски интерфейс купувачът може да поръча стоки (наричан по-долу „потребителски акаунт“).

2.2.   Купувачът може да поръча стоки и без регистрация директно от уеб интерфейса на магазина.

2.3.   При регистрацията си и при поръчване на стоки купувачът е задължен да попълни точно и вярно всички данни. При настъпването на каквато и да е промяна на данните купувачът е длъжен да ги актуализира. Въведените от купувача данни се считат от продавача за верни.

2.4.   Данните, предоставени от купувача по време на регистрацията, са разделени на задължителни и незадължителни позиции. Задължителните елементи формират необходимите данни за сключването и осъществяването на договорните отношения между продавача и купувача. Допълнителните артикули могат да бъдат предоставени доброволно от купувача на продавача и предоставените по този начин данни повишават комфорта на купувача при изпълнение на договора или служат за персонализиране на купувача за по-добър фокус върху бизнес съобщенията.

2.5.   Достъпът до потребителския акаунт е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да запази поверителността по отношение на информацията, необходима за достъп до неговия потребителски акаунт.

2.6.  Купувачът няма право да разрешава използването на потребителския акаунт от трети страни.

2.7.   Продавачът може да прекрати потребителския акаунт, най-вече в случай, че клиентът не я е използвал повече от 2 години, или когато купувачът наруши задълженията си по договор за покупко-продажба (вкл. Общите условия) или в случай, че технологията се промени и е несъвместима със старата система.

2.8.   Купувачът е наясно, че потребителският акаунт може и да не е достъпен постоянно – най-вече поради необходимостта от поддръжка на хард- и софтуерното оборудване на продавача, или необходимостта от поддръжка на хард- и софтуерното оборудване на трети лица.

2.9.    Продавачът не гарантира функционалността на потребителския акаунт и си запазва правото да променя действието й без предварително уведомление.

2.10.  Продавачът не носи отговорност за евентуална злоупотреба с потребителския акаунт от трети страни.3. Сключване на договор за покупко-продажба

3.1.    Всяка презентация на стока, публикувана на уеб апликацията на магазина има информативен характер и продавачът не е длъжен да сключва договор за тази стока.

3.2.    Уеб интерфейсът на магазина съдържа информация за стоките, включително цените на отделните стоки и разходите за връщане на стоките, ако тези стоки не могат по своето естество да бъдат върнати с обикновена поща. Цените на стоките са посочени с включен данък върху добавената стойност и всички свързани такси. Цените на стоките остават валидни, докато се показват в уеб интерфейса на магазина. Тази разпоредба не ограничава възможността на продавача да сключи договор за покупко-продажба при индивидуално договорени условия.

3.3.    Уеб интерфейсът съдържа също така и информация за разходите, свързани с опаковката и доставката на стоката.

3.4.    За поръчка на стока купувачът попълва формуляр за поръчка в уеб интерфейса. Формулярът за поръчка съдържа по-специално информация за:

3.4.1. поръчваната стока (купувачът "добавя" поръчваната стока в количката на уеб интерфейса на магазина);

3.4.2. начин на плащане на покупната цена на стоката, информация за необходимия начин на доставка на поръчаната стока;

3.4.3. информация за разходите, свързани с доставката на стоката (по-нататък само „поръчка”).

Купувачът има право да провери и промени данните преди да изпрати поръчката.

3.5.    Купувачът изпраща поръчката си на продавача с натискане на копчето „Потвърждавам поръчката”. Посочените в поръчката данни се считат от продавача за верни. Незабавно след получаването на поръчката, продавачът потвърждава поръчката на купувача чрез електронна поща – на адреса, посочен от купувача в потребителския акаунт или в самата поръчка (по-нататък само „електронен адрес на купувача”).

3.6.    Продавачът винаги може в зависимост от характера на поръчката (количество на стоките, цена, предполагаеми разходи за транспорт) да поиска от купувача допълнително потвърждаване на поръчката (напр. писмено или по телефона).

3.7.    Договорните отношения между продавача и купувача възникват от получаването на приемането на поръчката (приемането), което се изпраща от продавача на купувача по електронна поща, на електронния адрес на купувача.

3.8.    Купувачът се съгласява с използването на далекосъобщителните средства при сключването на договор за покупко-продажба. Разходите, които възникват в тази връзка /интернет връзка, телефонни разговори/ са за сметка на купувача и не се различават от обичайните тарифи.

3.9.     Продавачът си запазва правото да отмени поръчка на стока, продавана за по-малко от 10 % от обичайната цена или ако цената е по-ниска от 2,-лв. (цената за транспорт не се смята за цена на стоката).  

3.10.   Продавачът си запазва правото да отмени поръчката на стока, за която са приложени повече от един купон за намаление.4. Цена на стоката и условия за плащане

4.1.    Цената на стоката и всички разходи, свързани с доставката на стоки по договора за покупко-продажба, купувачът може да заплати на продавача по начините, които ще му бъдат предложени при завършване на поръчката.
Винаги ще е възможно плащането на цената на стоките чрез банков превод, наложен платеж и поне един от другите инструменти за онлайн плащане, в зависимост от наличността в момента.

4.2.    Купувачът е длъжен да заплати на продавача заедно с цената на стоката и разходите за опаковка и доставка на стоката според договорените тарифи. Ако друго не е споменато изрично, то по-нататък под „цена” се разбира и разходите, свързани с доставката на стоката.

4.3.    Продавачът не изисква от купувача капаро или други подобни. Това обаче не отменя валидността на чл. 4.6 от Общите условия за задължението да се предплаща цената на стоката.

4.4.   При плащане в брой или с наложен платеж цената е валидна в момента на получаването на стоката. При плащане по банков път цената е валидна до 5 работни дни от сключване на договора.

4.5.    При плащане по банков път купувачът е длъжен да посочи и вариабилния символ на плащането. При плащането по банков път се смята, че ангажиментът на купувача да плати  е изпълнен в момента на прехвърлянето на съответната сума на сметката на продавача.

4.6.    Продавачът има право, особено ако покупната цена е платена с наложен платеж и купувачът не предостави допълнително потвърждение на поръчката (член 3.6.), да поиска плащане на пълната покупна цена, преди да изпрати стоката на купувача.

4.7.    Не е възможно да се комбинират взаимно евентуалните намаления, предоставени от продавача на купувача.

4.8.   Продавачът ще издаде данъчен документ - фактура - на купувача относно плащанията, извършени въз основа на договора за покупко-продажба. Продавачът е платец на ДДС върху добавената стойност. Данъчният документ - фактура ще бъде издаден от продавача на купувача след заплащане на цената на стоката и ще бъде изпратен в електронен вид на електронен адрес на купувача.

4.9.    Според закона за контрол на продажбите продавачът е длъжен да издаде на купувача фискален бон. Същевременно е длъжен да регистрира продажбата онлайн при данъчния орган; в случай на техническа невъзможност – не по-късно от 48 ч.

5. Отказ от договор за покупко-продажба

5.1.    Купувачът взима за сведение, че съгласно приложимото законодателство не се допуска отказ от договора за доставка на стока, която е била приготвена по негова поръчка, която подлежи на бързо разваляне, или след доставката е била необратимо смесена с друга стока, от договор за доставка на стока в затворена опаковка, която е извадена от опаковката от потребителя и поради хигиенични причини не е възможно да се върне и от договор за доставка на аудио или видео записи или компютърни програми, чиито първоначални опаковки са нарушил.

5.2.    Ако не става дума за случаите от чл. 5.1 или за друг случай, в който може да се отстъпи от договора за покупко-продажба, купувачът има право да се откаже от договора в рамките на тридесет (30) дни от получаването на стоката, като при това ако става дума за няколко вида стока или доставка на части, срокът тече от деня на получаване на последната доставка. В случай, че предмет на договора за покупко-продажба е редовна повторна доставка на стока, този срок тече от датата на получаване на първата доставка на стока. Продавачът предоставя на купувача удължен срок за отказ от договора за покупко-продажба.

5.3.  Отказ от договора за покупко-продажба трябва да бъде изпратен на продавача в писмена форма в сроковете, посочени в член 5.2. За да се откаже от договора за покупко-продажба, купувачът може да използва образеца за изтегляне от ТУК. Отказ от договора за покупко-продажба може да бъде изпратен от купувача на адреса за доставка на продавача или на имейл адреса на продавача [email protected].


5.4.  В случай на отказ от договора за покупко-продажба, договорът за покупко-продажба се отменя изцяло. Стоката трябва да бъде върната на продавача до четиринадесет (14) дни на адреса за доставка на продавача, от обявяването на договора за невалиден от страна на продавача. Ако купувачът се откаже от договора, то той поема разходите за връщането на стоката до продавача, вкл. и когато поради характера си стоката не може да бъде върната по обикновен пощенски начин.

5.5.   Купувачът следва да върне стоката в комплект, т.е. включително всички доставени аксесоари, с пълна документация, неповредена, чиста, по възможност включително и оригиналната опаковка, в състоянието и стойността, в която е получил стоката. В случай, че стоката не бъде върната в оригиналната опаковка и/или тази оригинална опаковка бъде върната повредена, възниква правото на продавача, т.е. купувачът да заплати за невръщаната и/или повредена оригинална опаковка. Това плащане ще бъде удържано от продавача от сумата, която трябва да бъде върната на купувача поради отказът му от договора за покупко-продажба.

5.6.  Купувачът отговаря пред продавача за намаляването на стойността на въпросната стока, възникнало в резултат на използване на тази стока по различен начин от необходимото за използването им, по отношение на естеството и свойствата им.

5.7.   Ако купувачът се откаже от договора за покупко-продажба, продавачът ще му върне без ненужно забавяне, не по-късно от четиринадесет дни след оттеглянето от договора за покупко-продажба, всички средства, включително разходите за доставка на стоки, получени от него по договора за покупко-продажба, в същия начин. Продавачът ще върне получените пари на купувача по друг начин само ако купувачът се е съгласил и ако не прави допълнителни разходи. Ако купувачът се откаже от договора за покупко-продажба, продавачът не е длъжен да върне получените средства на купувача, преди купувачът да върне стоката или да докаже, че е изпратил стоката на продавача. Ако продавачът има право на обезщетение за намаляването на стойността на стоката, това ще бъде включено в вземането на купувача за възстановяване на покупната цена.

5.8.   В случаите, когато купувачът има право да се откаже от договора за покупко-продажба, продавачът също има право да се откаже от договора за покупко-продажба по всяко време, докато стоката бъде поета от купувача. В случай на авансово плащане, продавачът ще върне платената покупна цена или част от нея на купувача по същия начин, по който е получена. Продавачът има право да използва процедурата по този член, особено в случай на очевидна грешка в цената на стоката.


5.9.    В случаите, когато купувачът има право да се откаже от договора за покупко-продажба, продавачът също има право да се откаже от договора за покупко-продажба по всяко време, докато стоката бъде поета от купувача. В случай на авансово плащане, продавачът ще върне платената покупна цена или част от нея на купувача по същия начин, по който е получена. Продавачът има право да използва процедурата по този член, особено в случай на очевидна грешка в цената на стоката.

5.10.  Продавачът си запазва правото да отмени поръчка на стока, за която са използвани повече от един купона за намаление или е използвано намаление от повече от 20% върху вече намалена стока.

5.11. Купувачът може също така да закупи услуга за избрани конкретни стоки (поръчка), състояща се в разширяване на възможността за отказ от договора за покупко-продажба (удължаване с тридесет (30) дни в сравнение с периода, посочен в член 5.2), когато купувачът ще има право да се откаже от договора за покупко-продажба в рамките на шестдесет (60) дни от получаване на стоката.

Услугата не подлежи на прехвърляне. Може да се приложи само еднократно за всяка стока от съответната поръчка и само от купувача.

Цената на услугата е посочена на сайта на продавача ТУК. Плащането на цената на тази услуга става по същия начин като плащането на покупната цена на закупените стоки, за които се отнася тази услуга.

Услугата може да бъде закупена само по едно и също време със закупуването на стоките, услугата не може да бъде закупена със задна дата.

Неизползването на услугата не дава право на купувача на възстановяване на заплатената цена за услугата. Също така, използването на отказ от договора за покупко-продажба от купувача по друга причина или в рамките на тридесет (30) дни от получаването на стоката не дава право на купувача на възстановяване на цената, платена за тази услуга.

Поради естеството на услугата, закупувайки тази услуга, купувачът изрично изисква и се съгласява продавачът да започне да извършва тази услуга и услугата да бъде изпълнена. По желание на купувача предоставянето на услугата започва в момента на сключване на договора за предоставяне на услугата, когато продавачът стартира процесите, необходими за осигуряване на възможността на купувача да използва тази услуга. Следователно купувачът признава, че няма право да се откаже от договора за предоставяне на услугата, състояща се в разширяване на възможността за отказ от договора за покупко-продажба.

Други права и задължения на купувача и продавача, произтичащи от тази услуга, се уреждат от разпоредбите на член 5. и приложимото законодателство относно възможността за отказ от договора в рамките на четиринадесет (14) дни от получаването на стоката.

 

6. Транспорт и доставка на стоките

6.1.    Ако начинът на транспорт е договорен по специални изисквания на купувача, то той поема всички рискове и евентуални допълнителни разходи, свързани с този начин на транспорт.

6.2.    Ако купувачът не приеме стоката при доставката, продавачът също има право да я включи в своя списък с ненадеждни купувачи (наричан по-нататък „черен списък“), като всички лица, регистрирани в черния списък на продавача, са длъжни да платят за поръчаната стока преди изпращане. Този списък с ненадеждни купувачи се поддържа от продавача, служи само за вътрешните нужди на продавача и не се публикува по никакъв начин.

6.3.    Ако поради причина на купувача се наложи повторна доставка на стоката или се наложи тя да бъде доставена по различен от начина, упоменат в поръчката, купувачът е длъжен да покрие възникналите разходи.

6.4.    При получаването на стоката от доставчика купувачът е длъжен да провери дали опаковката на стоката не е повредена и в случай на открити повреди веднага да съобщи на доставчика. Ако бъдат установени нарушения на опаковката, които показват непозволено манипулиране с пратката купувачът не е длъжен да я приеме. Рекламация направена след евентуално приемане на стоката няма да бъде уважена.

6.5.    Други права и задължения на страните, относно транспорта на стоката могат да бъдат включени в специални условия за транспорт от страна на продавача, ако са предвидени от него. Цената на транспорта и други информации могат да бъдат намерени на адрес: https://www.iqueens.bg/bg/delivery

7. Право на рекламация

7.1.    Правата и задълженията при рекламация на стоките се уреждат от общите правни норми.

7.2.    Продавачът се ангажира пред купувача, че при предаването стоката е в изправност. Преди всичко продавачът се задължава пред купувача, че когато последният е получил стоката:

7.2.1. стоката притежава качествата, за които страните са се договорили, а ако не са го направили – стоката притежава качествата, които продавачът или производителят са описали или които купувачът е очаквал в съответствие с характера на стоката и направената реклама,

7.2.2. стоката отговаря на предназначението, което продавачът й приписва като употреба или за което обикновено такава стока се използва,

7.2.3. стоката отговаря на качеството или изпълнението на образеца, ако качеството или изпълнението са договорени на базата на образец,

7.2.4. стоката е в съответното количество, мярка или тегло.

7.2.5. стоката отговаря на изискванията на правните норми.

7.3.    Постановките на чл. 7.2 от Общите условия не се отнасят за стока, продадена на намалена цена, поради недостатъка, за който цената е намалена, за изхабяване на стоката от обичайната й употреба, а при употребяваните стоки – за повреда, отговаряща на степента на изхабяване или употреба в момента на получаването й от купувача, а също така и ако това отговаря на характера на стоката.

7.4.    Ако в течение на шест месеца от получаването стоката прояви признаци на повреда се счита, че стоката е била повредена още при получаването. Купувачът има право да направи рекламация за повреда, проявила се при потребителските стоки в рамките на 24 месеца от получаването на стоката.

7.5.    Правото на рекламация се предявява от купувача пред продавача на адреса на фирмата, където с оглед на асортимента е възможно да бъде направено, както и в седалището или мястото на търговската дейност.

7.6.    В правилата за рекламация на продавача може да са включени и други права и задължения на страните, относно отговорността на продавача за повреди на стоките.

8. Други права и задължения
на договарящите се страни

8.1.    Купувачът става собственик на стоката при заплащането на пълната й цена.

8.2.    Продавачът не е обвързан спрямо купувача с никакви кодекси на поведение.

8.3.    За извънсъдебни решения на спорове по договори за покупко-продажба е компетентна Чешката търговска инспекция, със седалище на  ул. Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, IČ: 000 20 869, интернет адрес http://www.coi.cz.

8.4.    Чешката търговска инспекция упражнява, наред с други неща, надзора върху спазването на Закон № 634/1992 Coll. Относно защитата на потребителите, изменен.

8.5.   Всички спорове между продавача и купувача могат да се решават и извън съда. В такъв случай купувачът може да се свърже с орган за извънсъдебно разрешаване на спорове, като чешкия орган за търговска инспекция. Купувачите могат да намерят подробности, например на уебсайта https://www.coi.cz/informace-o-adr. Купувачите също така имат право да разрешат спора онлайн чрез специалната платформа за ОDR, достъпна на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Извънсъдебното разрешаване на спорове се занимава и с медиатори, независими медиатори на комуникация между страните в конфликта. Техният списък е достъпен на www.justice.cz, където можете да въведете фокус върху потребителските спорове в търсачката. Условията се определят индивидуално от медиаторите.

8.6.  Продавачът има право да продава стоки въз основа на търговски лиценз. Лицензирането на търговия се извършва в рамките на своята компетентност от съответната служба за лицензиране на търговията.

8.7.  Службата за защита на личните данни осъществява надзор в областта на защитата на личните данни.

8.8.  С това купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата.

9. Гаранция за цял живот на Queens Essentials

Ние заставаме зад нашите продукти и затова предлагаме специална ограничена доживотна гаранция за качество на избрани тениски в допълнение към нашата правна отговорност за качество при получаване в съответствие с условията, изложени по-долу. Гаранцията се отнася за тениски от категорията https://www.iqueens.bg/bg/8929-queens-essentials.

Какво представлява гаранцията за качество?

Гаранцията за качество ("гаранция") означава, че нашите тениски ще бъдат годни за нормалното си предназначение за определен период от време. А ако това не е така, тениската ще бъде заменена при условията, изложени тук. 

За какъв период от време и на кого предоставяме гаранцията?

Ние предоставяме на вашата тениска гаранция за цял живот. Гаранцията е непрехвърляема и се отнася само за

първоначалния купувач. Гаранцията е валидна само за тениски, закупени директно от уебсайта www.iqueens.bg и от официалните магазини Queens и Footshop.

Обхват на гаранцията:

Гаранцията покрива само дефекти в материала или изработката, като например проблеми с

шевове, лога и др. 

Гаранцията не покрива нормалното износване, повредите, причинени от неправилна поддръжка, или естественото стареене на продукта.

Гаранцията не покрива и повреди, причинени от неправилна употреба на тениската, като например

излагане на екстремни температури, химикали, остри предмети или друго необичайно третиране. По същия начин не се покриват повреди, причинени от злополуки. (разкъсвания, ожулвания и др.).

Гаранцията не важи за тениски, които са били променяни по какъвто и да е начин (например боядисване, рязане,

бродерия и т.н.) или ремонтирани от лице, различно от Queens или Footshop.

 

Процедура за предоставяне на гаранция:

Изпратете тениската за рекламация на адрес: Inout Trade OOD | Allpacka | Frogman (ID 26534C) Queens, бул. "Липник" 106, 7000 Русе, България, заедно с копие на фактурата и попълнен формуляр за рекламация, който можете да намерите на https://www.iqueens.bg/bg/claims, както и точно описание на дефекта. Без тези данни рекламацията не може да бъде оценена и обработена и ще бъде върната на купувача. Не забравяйте да ни предоставите Вашия адрес, включително телефонен номер и електронна поща, за да можем да Ви информираме за хода и разглеждането на рекламацията.

При позоваване на гаранцията продуктът ще бъде оценен, за да се види дали отговаря на гаранционните условия.

Продуктът ще бъде заменен със същия модел, ако претенцията бъде приета. Ако оригиналният модел не е наличен, ще бъде предоставена алтернатива в различен цвят или

подобен дизайн. 

Други условия и срокове:

Запазваме си правото да променяме условията на гаранцията.

Предоставянето на тази гаранция не засяга нашата правна отговорност за качеството при получаване и в случай на несъответствие с договора имате законно право на поправка, която е безплатна.

10. Защита на лични данни

https://www.iqueens.bg/bg/consent/privacy-policy

11. Заключителни разпоредби

10.1.    Отношенията, установени с договора за покупко-продажба, се уреждат от чешкото право, дори ако съдържа международен (чужд) елемент под формата на лицето на купувача. Това не засяга правата на потребителите съгласно общообвързващото законодателство.

10.2.    Ако някоя разпоредба от Общите условия е невалидна или неефективна, или ако това се случи, вместо невалидни клаузи, ще бъде въведена разпоредба, така че целта на невалидната клауза да е възможно най-близка до оригинала. Недействителността или неефективността на една разпоредба не засяга валидността на останалите разпоредби.

10.3.    Взаимоотношенията и всякакви спорове, възникнали въз основа на договора за покупко-продажба, ще се разрешават изключително в съответствие със законодателството на Чешката република.

10.4. Възможните спорове между Продавача и Купувача също могат да бъдат разрешени чрез извънсъдебно споразумение. В този случай Купувачът - Потребителят може да се свърже с несъдебен орган за разрешаване на спорове, като Чешката търговска инспекция

10.5. Договорът се сключва на български език. Ако се създаде превод на текста на Договора за нуждите на Купувача, в случай на спор относно тълкуването на условията ще се приложи тълкуването на договора на български език.

10.6. Настоящите Общи условия, включително техните части, са валидни и в сила от 5.5.2022 г. и отменят предишните Общи условия, включително частите им, достъпни в седалището и помещенията на Продавача или по електронен път на www.iqueens.bg.

 

 

Прага, 5.5.2022 г.